Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Απολυμαντικών και Καθαριστικών. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης,ήτοι από 07-02-2019 έως και 11-02-2019.Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και μετηλεμοιοτυπία, στον αριθμό 213 2013 118. Πληροφορίες Ι.Κίτσιου τηλ.:213 2013147, 213 2013152

Συνημμένο Αρχείο