Τίθονται σε διαβούλευση οι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους Εργαστηριακά Φίλτρα Αιμοδοσίας. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης, ήτοι από 18/02/2016 έως 23/02/2016. Τα σχόλια θα στέλνονται στη δνση: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία στο τηλ. 213 2013 118 υπ’ όψιν κας Φ. Λαμπρίδου στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σάρρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 147, 213 2013 242.

Συνημμένο Αρχείο