Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης των Μολυσματικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη.

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για δέκα πέντε (15) ημέρες ήτοι από 28/07/2023 έως 12/08/2023.
Η διαβούλευση γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και μπορεί να γίνει αναζήτησή της, με τον μοναδικό κωδικό 23DIAB000026946
Σε όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης τα καταχωρηθέντα σχόλια γίνονται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων.

Δείτε περισσότερα εδώ.