Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων διενέργειας εξετάσεων με τη μέθοδο κυτταρομετρίας ροής με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας για τρία (3) έτη.
Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για δέκα πέντε (15) ημέρες ήτοι από 08/03/2024 έως 23/03/2024.
Η διαβούλευση γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και μπορεί να γίνει αναζήτησή της, με τον μοναδικό κωδικό 2024DIAB27929
Σε όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης τα καταχωρηθέντα σχόλια γίνονται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων.

Δείτε περισσότερα εδώ.