Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συσκευών πλασμαφαίρεσης αιμαφαίρεσης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για δύο (2) έτη.

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για δέκα πέντε (15) ημέρες ήτοι από 14/07/2023 έως 29/07/2023.
Η διαβούλευση γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και μπορεί να γίνει αναζήτησή της, με τον μοναδικό κωδικό 23DIAB000026875.
Σε όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης τα καταχωρηθέντα σχόλια γίνονται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων.

Δείτε περισσότερα εδώ.