Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Μικροβιολογικών Εξετάσεων(με την μέθοδο PCR πολλαπλών στόχων).Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για επτά (7) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης, ήτοι από 23-03-2018 έως και 29-03-2018. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία,στον αριθμό 213 2013 118.Πληροφορίες Ι.Κίτσιου 213 2013147, 213 2013152

Συνημμένο Αρχείο