Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών «Αποκομιδής Μεταφοράς και Διαχείρισης των Επικίνδυνων Μολυσματικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου». Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτησή του στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (27/11/2021), ήτοι από 27/11/2021 έως 12/12/2021.
Η διαβούλευση γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και μπορεί να γίνει αναζήτησή της, με τον μοναδικό κωδικό 21DIAB000020852.
Σε όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης τα καταχωρηθέντα σχόλια γίνονται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων.

Δείτε περισσότερα εδώ.