Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 07/10/2019 10:00π.μ. – 11/10/2019 13:00μ.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 18/10/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο