Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 31/10/2018 10:00π.μ. – 07/11/2018 13:00μ.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 13/11/2018 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο