Σε Β’ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Μικροβιολογικών εξετάσεων ( με την μέθοδο PCR πολλαπλών στόχων). Η Διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερις (4) μέρες από την επόμενη της ανάρτησης ήτοι από 01-05-2018 έως και 07-05-2018.Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr , ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 213 2013 118.Πληροφορίες Ι.Κίτσιου τηλ. 213 2013147, 213 2013152.

Συνημμένο Αρχείο