Από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ, οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως την Τρίτη 30/05/2023 και ώρα 12:00 ενώ θα κατατεθούν την ίδια ημέρα και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, ήτοι την Τρίτη 30/05/2023 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.

Δείτε περισσότερα εδώ.