ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μετά την ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών iSupplies, η προσφορά θα υποβληθεί έως τις 08-12-2022 και ώρα 12:00 μ.μ. αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης πλατφόρμας.

Δείτε περισσότερα εδώ.