ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μετά την ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών iSupplies, οι προσφορές θα κατατίθενται αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης πλατφόρμας μέχρι τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:30 μ.μ.. Επιπλέον, οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες με κλειστό φάκελο την ίδια ημέρα, ήτοι έως τις 05/12/2022 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Νοσοκομείου.

Δείτε περισσότερα εδώ.