ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Oι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας iSupplies έως την Δευτέρα 24/04/2023 και ώρα 11:00 π.μ., ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, έως την ημερομηνία λήξης υποβολής και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.
Δείτε περισσότερα εδώ.