Σε β΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι νέες τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Ειδών Παροχεύτευσης και Ενδοτραχειακών Σωλήνων. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε σχόλια για πέντε μέρες από την ημέρα ανάρτησής τους ήτοι από 16/05/2018 έως 21/05/2018. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ’ οψιν κας Μ. Ντελοπούλου σε ηλεκτρονική μορφή στο email: m.delopoulou@paidon-agiasofia.gr. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132013147-242 (Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/05/2018).

Συνημμένο Αρχείο