Σε Β’ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Βαλβίδων Υδροκεφάλου και Λοιπών Υλικών Ν/Χ Κλινικής». Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για δέκα πέντε (15) ημέρες ήτοι από 24/11/2021 έως 09/12/2021.
Η διαβούλευση γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και μπορεί να γίνει αναζήτησή της, με τον μοναδικό κωδικό 21DIAB000020601.
Σε όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης τα καταχωρηθέντα σχόλια γίνονται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων.

Δείτε περισσότερα εδώ.