Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

τηλ.: 2132013085

email: citizen@paidon-agiasofia.gr