ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 35/2020 –ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 85846 Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γαζών, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα έτος

Δείτε περισσότερα εδώ.