Σε α΄ διαβούλευση τίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε σχόλια για επτά ημέρες από 06/12/2018 έως 12/12/2018 13:00. Τα σχόλια θα στέλνονται με ηλετρονικό ταχυδρομείο στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ψηφιακά υπογεγραμμένα. Τηλ. 213 2013147-242

Συνημμένο Αρχείο