Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Εξετάσεων για την ανάλυση αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό, για τις Μονάδες Α΄ΜΕΝΝ, Β΄ΜΕΝΝ, ΠΜΕΝ, ΚΕΜ και το Χειρουργείο. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για επτά ημέρες (7) από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι από 21-11-2020 έως 27-11-2020 15:00μ.μ. Τα σχόλια να αποσταλούν ψηφιακά υπογεγραμμένα υπ’όψιν Κας Ε.Μαρκάκη σε ηλεκτρονική μορφή στο email: e.markaki@paidon-agiasofia.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152.

Δείτε περισσότερα εδώ.