Σε Α΄ δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους “Συσκευές Πλασμαφαίρεσης Αιμαφαίρεσης με συνοδό εξοπλισμό”. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια έως από 11/07/2016 έως 14/07/2016 13:00. Τα σχόλια θα στέλνονται με ηλ. ταχυδρομείο στην δνση: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr , ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία σε περίπτωση που δεν υπάρχει δηνατότητα ηλ. υπογραφής ή σάρωσης του ενυπόγραφου εγγράφου, στον αριθμ. 213 2013 118, υπ’ όψιν κας Φωτεινής Λαμπρίδου. ΝΕΟ

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, Φ. Λαμπρίδου, τηλ. 2132013147-242

Συνημμένο Αρχείο