Σε α΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη προμήθεια Συσκευών Πλασμαφαίρεσης. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε σχόλια για επτά ημέρες από 27/11/2018 έως 04/12/2018 13:00μ.μ. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr , ψηφιακά υπογεγραμμένα. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου 213 2013 147 – 242.

Συνημμένο Αρχείο