Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Μοριακών Εξετάσεων με Πλήρες Αυτοματοποιημένο Σύστημα Τεχνολογίας REAL TIME PCR. Η Διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για δέκα (10) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης,ήτοι από 28-11-2018 έως και 7-12-2018.Τα σχόλια θα στέλνονται στο email : i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr , ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεμοιοτυπία στον αριθμό 213 2013 118.Πληροφορίες Ι.Κίτσιου τηλ.: 213 2013 147 και 213 2013 152.

Συνημμένο Αρχείο