Σε α΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Σάκων Αίματος – Ούρων και Υγρών. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για πέντε ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι από 23/03/2016 έως 30/03/2016. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία, στον αρθμό 213 2013 118, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου 213 2013 147-242.

Συνημμένο Αρχείο