Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές του Δ.Α.Η.Δ. για την Προμήθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για πέντε ημέρες (5) από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι από 28/03/2019 έως 03/04/2019 15:00μ.μ.Τα σχόλια θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ’όψιν κας Ε.Μαρκάκη τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο email: e.markaki@paidon-agiasofia.gr όσο και μέσω τηλεμοιοτυπίας στο αριθμό 213 2013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147,213 2013152.

Συνημμένο Αρχείο