Ηλεκτρονική υποβολή πρoσφορών από 19-08-2019 και ώρα 10:00π.μ μέχρι 26-08-2019 και ώρα 13:00μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση 30-08-2019 και ώρα 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο