Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφια» για χρονική διάρκεια δυο (2) ετών». Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για δέκα πέντε (15) ημέρες ήτοι από 03/06/2022 έως 18/06/2022.
Η διαβούλευση γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και μπορεί να γίνει αναζήτησή της, με τον μοναδικό κωδικό 22DIAB000024543.
Σε όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης τα καταχωρηθέντα σχόλια γίνονται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων.

Δείτε περισσότερα εδώ.