Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια α) τριακοσίων δέκα (310) πρόφιλτρων (ΚΚΜ) και β) εκατόν ογδόντα ενός (181) σακκόφιλτρων (ΚΚΜ) του Νοσοκομείου, γ) εκατόν σαράντα επτά (147) ιμάντων για τις ΚΚΜ του Νοσοκομείου δ) προμήθεια και τοποθέτηση διακοσίων πενήντα (250) φίλτρων και απόλυτων φίλτρων και ε) μέτρηση σωματιδιακού φορτίου σε είκοσι έξι (26) χώρους: χειρουργείων (8) , μονάδων πρόωρων 5ου (3), ΜΕΝΝ 5ου (2), ΜΜΜΟ (2), SARS (1), ΜΕΘ (1) ΜΕΘ – COVID (1), MHN (4) Αποστείρωση (3), Αιμοδυναμικό (1).

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για δέκα πέντε (15) ημέρες ήτοι από 15/04/2024 έως 30/04/2024.
Η διαβούλευση γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και μπορεί να γίνει αναζήτησή της, με τον μοναδικό κωδικό 2024DIAB28204.
Σε όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης τα καταχωρηθέντα σχόλια γίνονται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων.

Δείτε περισσότερα εδώ.