ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα υποβληθούν έως τις 30/05/2023 και ώρα 12:00 μ.μ. αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής προσφορών iSupplies, ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies έως την ημερομηνία λήξης και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου – ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

Δείτε περισσότερα εδώ.