Πρόσκληση Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών και Προτύπων για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων, καθώς και Εξετάσεων Ειδικών Πρωτεϊνών με συνοδό εξοπλισμό (Υποβολή Προτάσεων έως τις 25-10-2015)

Request For Proposal for the Submission of Technical Specifications and Standards for the Public Open Tender for the Supply of Reagents Immunological and Special Proteins Examinations accompanied by equipment (Submission of Proposals until 25-10-2015)

Συνημμένο Αρχείο