Σε β΄Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη προμήθεια Ασκών Πλαστικών Συλλογής Αίματος, τροποποιημένες ως προς τη προδιαγραφή α/α 16 Ποιότητα – Σχεδίαση. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια από 26/11/2018 έως 30/11/2018 13:00μ.μ. Τα σχόλια θα στέλνονται στο e-mail: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ψηφιακά υπογεγραμμένα. Πληροφοίες: Φ. Λαμπρίδου τηλ. 213 2013 147-242

Συνημμένο Αρχείο