Σε Α΄ Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για την Κάθαρση Αιμοποιητικών Μοσχευμάτων με Ανοσομαγνητική Μέθοδο. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερεις (4) μέρες από την επόμενη εργάσιμη της ανάρτησης ήτοι από 03/06/2019 έως 06/06/2019. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr ψηφιακά υπογεγραμμένα. Πληροφορίες στα τηλ. 213 2013 147, 213 2013 242.

Συνημμένο Αρχείο