Σε Γ ΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Υλικών Οστεοσύνθεσης για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερεις (4) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης ήτοι από 04/03/2021 έως 07/03/2021 15:00.
Τα σχόλια να αποσταλούν ψηφιακά υπογεγραμμένα υπ’ όψιν κας Φωτεινή Λαμπρίδου στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr

Δείτε περισσότερα εδώ.