Σε συνέχεια παρατηρήσεων επί της α΄ Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Συσκευών Πλασμαφαίρεσης (27/11/2018 – 04/12/2018), επισυνάπτεται η σχετική απάντηση της αρμόδιας Επιτροπής.