Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί, βάσει του άρθρου 9 του Ν.3868/10 (Α΄ 129/03.08.2010) και της Υπουργικής Απόφασης με αρ. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/2017 (ΦΕΚ 662/τ.Β΄/2-3-2017), Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας, υπαγόμενο απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παναγιώτα Σωτηροπούλου
Τηλ.: 2132013085 & 2132013940
email: citizen@paidon-agiasofia.gr

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 15:00

Το Γραφείο στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτιρίου, σε χώρο διακριτό με εύκολη πρόσβαση και σηματοδοτημένο ευκρινώς.

Λειτουργία

Στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς και οι συνοδοί των ασθενών (δεδομένης της ιδιαιτερότητας του παιδιατρικού ασθενή), οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την ενημέρωσή τους για θέματα που αφορούν το Νοσοκομείο, να υποβάλλουν προτάσεις ή καταγγελίες και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό την υγεία. Το γραφείο συμβάλει στη διευθέτηση υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του πολίτη για την υγεία του και αποσκοπεί στην εξάλειψη δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν αυτό το δικαίωμα. Εξομαλύνει και αντιμετωπίζει προβλήματα προκειμένου να αναζητηθεί δόκιμη λύση και φροντίζει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη τους. Επικοινωνεί και συνεργάζεται συστηματικά με τη Διοίκηση, το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, με τα τμήματα Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών, κίνησης ασθενών και τις λοιπές υπηρεσίες. Η διασύνδεση του Γραφείου με κάθε άλλη υπηρεσία εντός και εκτός του Νοσοκομείου, διευκολύνεται με την αρωγή και την εποπτεία του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου.

Αρμοδιότητες του Γραφείου

 1. Το Γραφείο σε συνεργασία με κάθε συναρμόδια υπηρεσία, όπως αυτές ορίζονται από τις οργανικές διατάξεις του Νοσοκομείου, μεριμνά για:
  α. την ενημέρωση των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματά τους κατά τη λήψη υπηρεσιών υγείας,
  β. την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους, για τις διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους όπως και για την επιτυχή διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σε συνεργασία με τα Γραφεία Κίνησης των Νοσοκομείων,
  γ. την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών εντός του νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του,
  δ. τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων. Επίσης τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές. Οι καταγγελίες, τα παράπονα και οι θετικές εντυπώσεις των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας υποβάλλονται τόσο με τη φυσική παρουσία τους στα γραφεία, όσο και μέσω συστημένης επιστολής, τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο,
  ε. τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή,
  στ. την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας,
  ζ. την ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία,
  η. τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους
  θ. την επιμέλεια και διανομή εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού στο οποίο αναγράφονται τα δικαιώματα του/ης ασθενούς, σύμφωνα με την υφιστάμενη ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.
 2. Με πρωτοβουλία του Γραφείου ενημερώνεται συστηματικά και περιοδικά η Διοίκηση, οι λοιπές υπηρεσίες του νοσοκομείου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας, η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας καθώς και οι αρμόδιες ΥΠΕ για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.
 3. Το προσωπικό, το οποίο στελεχώνει το Γραφείο, υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία και να προβαίνει σε στατιστική καταγραφή και επεξεργασία των θεμάτων που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν, έτσι ώστε να συντάσσονται εξαμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων, οι οποίες υποβάλλονται στην Διοίκηση του νοσοκομείου, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και στις ΥΠΕ.
 4.  Το Γραφείο μεριμνά για την επιμέλεια και διανομή εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού στο οποίο αναγράφονται τα δικαιώματα του/ης ασθενούς, σύμφωνα με την υφιστάμενη ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Στο υλικό ενδεικτικά αναγράφονται με εύληπτο τρόπο:
  α. τα δικαιώματα των ασθενών,
  β. το προστατευτικό τους πλαίσιο,
  γ. οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τα νοσοκομεία και οι δικαιούχοι αυτών,
  δ. σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα Τμήματα του νοσοκομείου,
  ε. χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail),
  στ. κανόνες λειτουργίας του νοσοκομείου και ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών και των επισκέψεων,
  ζ. οδηγίες υποβολής παραπόνων και καταγγελιών.
 5. Ειδικότερα, αναφορικά με τα παράπονα και τις καταγγελίες, καταγράφονται υποχρεωτικά από το Γραφείο τα στοιχεία του ασθενούς, η ημερομηνία εισόδου – εξόδου του, τα σημεία επαφής του με τις υπηρεσίες του νοσοκομείου (Τμήματα), καθώς και κάθε είδους λεπτομέρεια που θα διευκολύνει την παρακολούθηση της καταγγελίας, την επιβεβαίωση των πραγματικών περιστατικών, την παρέμβαση και τις ενέργειες του Γραφείου, τη λήψη γενικότερων βελτιωτικών μέτρων, καθώς και την αρχειοθέτηση της καταγγελίας, με σκοπό τη συμπερίληψή της στις εκθέσεις που συντάσσει το Γραφείο.
 6. Επιπλέον με ευθύνη του Γραφείου το προσωπικό του νοσοκομείου, ενημερώνεται και εκπαιδεύεται συστηματικά και περιοδικά για τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και τις ορθές πρακτικές προσέγγισής τους. Η ενημέρωση και εκπαίδευση πραγματοποιείται ενδεικτικά με τη διανομή αντίστοιχου εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού, τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων, μαθημάτων και εκδηλώσεων.
 7. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται από το Γραφείο για την προστασία των ανηλίκων ληπτών/ριών υγείας, των τέκνων κρατουμένων, των ψυχικά ασθενών, των αιτούντων/ουσών άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών/ριών ως ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Διοικητικοί φορείς προστασίας των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας

 • Η Αυτοτελής Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών (Υπουργείο Υγείας – Ν. 2519/1997)
 • Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές (Ν. 2716/1999)
 • Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Ν. 2920/2001)
 • Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής
 • Ο Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν. 3293/2004)
 • Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (Ν. 4368/2016)
 • Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων (Ν. 4368/2016)

Σχετικοί σύνδεσμοι :

Συνήγορος του Πολίτη:

https://www.synigoros.gr
https://www.floga.org.gr
https://www.filoitoupaidiou.gr
http://www.bioethics.gr
http://ddp.gr
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp