Προϊσταμένη Τμήματος Κίνησης Ασθενών : Κάραλη Νίκη
Τηλέφωνο: 213 2013014
Email: n.karali@paidon-agiasofia.gr

Το Τμήμα Κίνησης Αρρώστων φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων για την εισαγωγή των αρρώστων και την έκδοση των εξιτηρίων. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση της μερίδας των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών.

Στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών υπάγονται τα ακόλουθα γραφεία:

Γραφείο Κίνησης Ασθενών

Το κύριο έργο του Γραφείου Κίνησης είναι οι εισαγωγές των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα:

Επείγουσες εισαγωγές μόνο την ημέρα της εφημερίας.
Τακτικές εισαγωγές καθημερινά εκτός εφημεριών από λίστα που τηρείται στο Γραφείο Κίνησης ασθενών ανά κλινική.
Εσωτερικές μετακινήσεις ασθενών.

Γραφείο Λογιστηρίου Νοσηλευομένων Ασθενών

Έργο του Λογιστηρίου Νοσηλευομένων Ασθενών είναι:

Έκδοση εξιτηρίων των ασθενών
Έκδοση διαφόρων εγγράφων, (βεβαιώσεις νοσηλείας, αναλυτικές καταστάσεις νοσηλίων, αποβιωτήρια, κ.λ.π.) που σκοπό έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.
Χρέωση και είσπραξη νοσηλίων, είτε με την χρήση του ασφαλιστικού φορέα του ασθενούς, είτε με την απ΄ ευθείας χρέωση και είσπραξη των νοσηλίων από τους ανασφάλιστους – ιδιώτες.
Μηνιαία εκκαθάριση δαπανών νοσηλείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στατιστική Υπηρεσία

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: statistiki@paidon-agiasofia.gr

Γραφείο Στατιστικής ασχολείται με την συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν την Νοσηλευτική δραστηριότητα του Νοσοκομείου , την αποστολή στοιχείων (Χάρτης Υγείας) στους αρμόδιους φορείς και την έκδοση του ετήσιου στατιστικού εντύπου στο Νοσοκομείου.

Ιατρικό Αρχείο

Το Ιατρικό Αρχείο είναι υπεύθυνο για την φύλαξη των Ιατρικών φακέλων των ασθενών καθώς και για την διάθεση αυτών στα Ιατρικά Τμήματα του Νοσοκομείου.