Προϊσταμένη Οικονομικού: Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου
Τηλέφωνο: 213 2013122
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: proypologismos@paidon-agiasofia.gr

Το Τμήμα Οικονομικού έχει τη φροντίδα για τη μελέτη των οικονομικών αναγκών του Ιδρύματος και την εισήγηση για την έγκαιρη επεξεργασία των προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, την πραγματοποίηση των δαπανών, την εκκαθάριση των αποδοχών του προσωπικού και λοιπών αποζημιώσεων, την προμήθεια, διαχείριση και φύλαξη των εφοδίων και υλικών που χρειάζονται για τη λειτουργία του Νοσοκομείου, την κατάρτιση του ισολογισμού και απολογισμού, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων καθώς και την είσπραξη των εσόδων του Νοσοκομείου, την ευθύνη για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Ιδρύματος και την τήρηση των οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Στο Τμήμα Οικονομικού υπάγονται τα ακόλουθα γραφεία:

  1. Γραφείο Γενικού Λογιστηρίου
  2. Γραφείο Προϋπολογισμού – Απολογισμού proypologismos@paidon-agiasofia.gr
  3. Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης
  4. Γραφείο Προμηθειών promithies@paidon-agiasofia.gr
  5. Γραφείο Γενικής Διαχείρισης Υλικού
  6. Γραφείο Μισθοδοσίας misthags@paidon-agiasofia.gr