Το Τμήμα Γραμματείας βρίσκεται στο ισόγειο στην κεντρική Διοίκηση και περιλαμβάνει:

Α. Αιτήσεις Ασθενών-Πολιτών

Τηλ.: 213 2013125
Email:gnomatefsis@paidon-agiasofia.gr(όλο το 24ωρο)
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 09:00-14:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Έντυπα που αφορούν τους Ασθενείς-Πολίτες

 • Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων (ιατρική γνωμάτευση, αντίγραφο ιστορικού, εισηγητικός φάκελος, αντίγραφα νοσηλειών κ.α.)
 • Έντυπο Αλληλογραφίας Ιδιωτών.
 • Έντυπο Παραπόνων-Καταγγελιών.
 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΚΝΟΥ  

Αρμοδιότητες

 • Είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των αιτήσεων των ασθενών
 • Δίνει διευκρινήσεις σε απορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση της αίτησης.
 • Ελέγχει τα δικαιολογητικά (ΑΔΤ, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Εισαγγελική Εντολή κ.α.)
 • Παραλαμβάνει και παραδίδει ή αποστέλλει με απλό ταχυδρομείο, τις απαντήσειςστα αιτήματα των ασθενών

Διευκρινήσεις

 1. Η χορήγηση των αναφερόμενων στην Αίτηση, γίνεται κατόπιν σχετικής έγγραφης πρωτοκολλημένης αίτησης του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα σε περίπτωση ανήλικου
 2. Κάθε αίτηση είναι αιτιολογημένη. Δεν γράφουμε για κάθε νόμιμη χρήση.
 3. Αίτηση καταθέτει ο ενδιαφερόμενος αν είναι ενήλικας, ο γονέας για ανήλικο τέκνο, η Εισαγγελία καθώς καθώς και τρίτος ο οποίος έχει έννομο συμφέρον.
 4. Η αίτηση συμπληρώνεται και κατατίθεται: Με φυσική παρουσία, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εξουσιοδότηση τρίτου ή μέσω ΚΕΠ.
  Η ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης, θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με αποστολή αντιγράφου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Ισχύει το ίδιο για την μητέρα και τον πατέρα. (Σημ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εξουσιοδότηση, υπεύθυνη δήλωση και άλλα πιστοποιητικά εκδίδονται από την υπηρεσία www.gov.gr). Κατά την κατάθεση της αίτησης με φυσική παρουσία θα πρέπει να φέρουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί τους και να τα επιδείξουν στον υπάλληλο.
  Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται ΜΟΝΟ:

  • Από τον ίδιο τον ασθενή με την επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας
  • Από το γονέα που έκανε την αίτηση
  • Από εξουσιοδοτημένο άτομο
  • Από υπηρεσία ταχυμεταφοράς
  • Αποστέλλεται ταχυδρομικά με απλό ταχυδρομείο
  • Από τρίτους εφόσον έχουν έννομο συμφέρον και το αποδεικνύουν

Β. Γραμματεία – Πρωτόκολλο

Τηλ: 2132013124
Email: info@paidon-agiasofia.gr (όλο το 24ωρο)
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:09:00-14:00(Δευτέρα έως Παρασκευή)

Έντυπα που αφορούν το προσωπικό

 • Αίτηση για έναρξη Πρακτικής Άσκησης
 • Αίτηση για τη συμμετοχή ή τη διακοπή συμμετοχής στο ολοήμερο πρόγραμμα λειτουργίας του Νοσοκομείου (απογευματινά ιατρεία)
 • Αίτηση Διακοπής Οικογενειακού Επιδόματος
 • Αίτηση εγγραφής στην Παιδική Στέγη
 • Αίτηση Παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης ή άλλου λόγου
 • Αίτηση προς τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 • Αίτηση προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου
 • Αίτηση χορήγησης άδειας Ανατροφής Τέκνου (9 μήνες)
 • Αίτηση χορήγησης άδειας Άνευ Αποδοχών.
 • Αίτηση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020)
 • Αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης
 • Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας, αποδοχών, αναγνώριση προϋπηρεσίας, κρατήσων, υπηρεσιακών μεταβολών.
 • Έντυπο άδειας εξόδου.
 • Έντυπο Αναρρωτικής άδειας για την επιτροπή.
 • Έντυπο εξουσιοδότησης
 • Έντυπο κανονικής και λοιπών αδειών Διοικητικού-Ιατρικού-Παραϊατρικού-Τεχνικού
 • Έντυπο χορήγησης άδειας Λοχείας
 • Έντυπο χορήγησης άδειας Πένθους Νοσηλευτικού.
 • Έντυπο χορήγησης Γονικής άδειας νοσηλευτικού.
 • Έντυπο χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας ιατρικού και παραϊατρικού.
 • Έντυπο χορήγησης Οικογενειακής Παροχής
 • Υπεύθυνη δήλωση