Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις2022-02-14T14:57:28+02:00
1504, 2024

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια α) τριακοσίων δέκα (310) πρόφιλτρων (ΚΚΜ) και β) εκατόν ογδόντα ενός (181) σακκόφιλτρων (ΚΚΜ) του Νοσοκομείου, γ) εκατόν σαράντα επτά (147) ιμάντων για τις ΚΚΜ του Νοσοκομείου δ) προμήθεια και τοποθέτηση διακοσίων πενήντα (250) φίλτρων και απόλυτων φίλτρων και ε) μέτρηση σωματιδιακού φορτίου σε είκοσι έξι (26) χώρους: χειρουργείων (8) , μονάδων πρόωρων 5ου (3), ΜΕΝΝ 5ου (2), ΜΜΜΟ (2), SARS (1), ΜΕΘ (1) ΜΕΘ – COVID (1), MHN (4) Αποστείρωση (3), Αιμοδυναμικό (1).

15/04/2024|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

2003, 2024

«Α΄ Δημόσια Διαβούλευση – Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων διενέργειας ανοσολογικών εξετάσεων και ειδικών πρωτεϊνών με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας για δύο (2) έτη.

20/03/2024|Διαβουλεύσεις|

Σε Α ΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για [...]

803, 2024

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια αντιδραστηρίων διενέργειας εξετάσεων με τη μέθοδο κυτταρομετρίας ροής με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας για τρία (3) έτη.

08/03/2024|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

111, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «εξετάσεων ταυτοποίησης μικροοργανισμών και ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής με συνοδό εξοπλισμό τεχνολογίας τύπου φασματομετρίας μαζών (MALDI-TOF MS) για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο για τρία έτη (3) έτη»

01/11/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

510, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια α) ενός (1) τροχήλατου Ακτινοσκοπικού Συγκροτήματος C-ARM υψηλής ανάλυσης και β) ενός (1) Τηλεχειριζόμενου Ψηφιακού Ακτινοσκοπικού – Ακτινογραφικού Συστήματος

05/10/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια [...]

2009, 2023

Δημόσια Β’ Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια εξετάσεων για την ανάλυση αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών.

20/09/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

1809, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των επικαιροποιημένων Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

18/09/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την [...]

2807, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης των Μολυσματικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη

28/07/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή [...]

2707, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων για ανίχνευση λοιμογόνων παραγόντων με την αυτοματοποιημένη μέθοδο Πολυπλεκτική (multiplex) PCR για περιπτώσεις λοιμώξεων κεντρικού νευρικού συστήματος ανώτερου και κατώτερου συστήματος αρθρικού υγρού, γαστεντερικού συστήματος και από θετικές αιμοκαλλιέργειες.

27/07/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

2707, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια εξετάσεων για την ανάλυση αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών.

27/07/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

2707, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων αυτόματης ανοσοϊστοχημείας autoIHC/ISH με συνοδό εξοπλισμό για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο για δύο (2) έτη

27/07/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

1407, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια συσκευών πλασμαφαίρεσης αιμαφαίρεσης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για δύο (2) έτη.

14/07/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

2906, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Βαλβίδων Υδροκεφάλου και λοιπών υλικών Νευροχειρουργικής Κλινικής για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους

29/06/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια [...]

Go to Top