Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις2022-02-14T14:57:28+02:00
102, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό α) για την αυτοματοποιημένη ανίχνευση αντισωμάτων κατά λοιμογόνων παραγόντων με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας σε monotest και β) για την ανίχνευση αντιγόνων λοιμογόνων παραγόντων με την μέθοδο ανοσοφθορισμού σε κάρτα με αυτοματοποιημένο ανοσοενζυμικό αναλυτή, για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Τμήματος καθώς και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου, για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών.

01/02/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια [...]

1107, 2022

Α΄ Δημόσια Διαβούλευση – Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων κάθαρσης αιμοποιητικών μοσχευμάτων με συνοδό εξοπλισμό και κιτ δημιουργίας κυτταρικών σειρών για εξατομικευμένη θεραπεία συμβατά με υπάρχον εξοπλισμό (prodigy)

11/07/2022|Διαβουλεύσεις|

Σε Α ΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για [...]

306, 2022

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφια» για χρονική διάρκεια δυο (2) ετών

03/06/2022|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάδειξη [...]

202, 2022

A’ Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων HLA με τεχνολογία NGS (Next Generation Sequensing)» Σε A’ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων HLA με τεχνολογία NGS (Next Generation Sequensing)».

02/02/2022|Διαβουλεύσεις|

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για δέκα [...]

2911, 2021

Δημόσια Διαβούλευση – Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «Αποκομιδής Μεταφοράς και Διαχείρισης των Επικίνδυνων Μολυσματικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου»

29/11/2021|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή [...]

2911, 2021

Α΄ Δημόσια Διαβούλευση – Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Αιματολογικών εξετάσεων καθώς και εξετάσεων αυτόματου προσδιορισμού βιολογικών υγρών και υλικών με τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου ΤΑΟ του Νοσοκομείου»

29/11/2021|Διαβουλεύσεις|

Σε Α ΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για [...]

1203, 2021

Α΄ Δημόσια Διαβούλευση – Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς και Διαχείρισης των Μολυσματικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου

12/03/2021|Διαβουλεύσεις|

Tίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς [...]

Go to Top