Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Β΄ΜΑΦ) Νεογνών
Μονάδα Έντατικής Νοσηλείας (Β΄ ΜΕΝ) Νεογνών
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας ΕΣΥ

Μονάδα Αιμορραγικών Διαθέσεων

Β’ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (Β’ ΜΕΝ)

Διευθύντρια: Δρ. Μαρίνα Αναγνωστάκου Κουκουδάκη
e-mail: bnicu@Paidon_agiasofia.gr

Η Β’ ΜΕΝ λειτουργεί από το 1974. Διαθέτει 20 κλίνες Εντατικής Νοσηλείας και 10 κλίνες Ενδιάμεσης Νοσηλείας (Α+Β), Νεογ. Τμήμα.

1) Στελέχωση Από Παιδιάτρους Νεογνολόγους

Επιστημονικό Προσωπικό

1. Δρ. Μαρίνα Αναγνωστάκου – Κουκουδάκη, Διευθύντρια
2. Δρ. Σ. Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Διευθυντής
3. Δρ. Ελένη Μπούζα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
4. Δρ. Νίκη Λειψού, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
5. Μαρία Κουμενίδου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
6. Φανή Ανατολίτου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
7. Δρ. Κων/να Χατζηκωνσταντίνου, Επιμελήτρια Α’
8. Χρυσούλα Πετροπούλου, Επιμελήτρια Β’
9. Εξειδικευόμενοι παιδίατροι στη Νεογνολογία 4.

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Προϊσταμένη: Α. Σαμαρά
1. Νοσηλευτές ΤΕ 12
2. Νοσηλευτές ΔΕ 6
3. Νοσηλευτές ΠΕ 1
4. Γραμματεύς 1
5. Επισκέπτρια υγείας 1
6. Βοηθοί θαλάμου 2
7. Νοσοκόμοι 1
8. Νοσηλεύτριες για την τράπεζα μητρικού θηλασμού 2

2) Παράλληλα τμήματα υπό την ευθύνη της Β’ ΜΕΝ

1. Τράπεζα μητρικού θηλασμού
2. Εξωτερικό Ιατρείο Διαχρονικής Παρακολούθησης των νοσηλευθέντων νεογνών υψηλού κινδύνου (F-up). Με προκαθορισμένα ραντεβού στις ανάλογες ηλικίες ελέγχου
3. Εργαστήριο ανοσοβιολογίας νεογνού

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Β’ ΜΕΝ

Παράλληλα με τη Νοσηλεία των Προώρων Νεογνών στη Β’ ΜΕΝ από το σύνολο των γιατρών και των νοσηλευτών της Μονάδας γίνονται οι εξής δραστηριότητες:
1. Μεταφορά νεογνών από χώρους που γεννήθηκαν και δεν δύναται να νοσηλευ­θούν (Ιδιωτικά Μαιευτήρια, Ιδιωτικές Κλινικές κ.λπ.).
2. Πρώιμη ψυχολογική παρέμβαση των οικογενειών των πολύ υψηλού κινδύνου κυ­ρίως νεογνών με τη συμμετοχή της Διευθύντριας Παιδοψυχιατρικής Κλινικής κας Μ. Λιακοπούλου και της Ψυχολόγου κας Μ. Κοροβέση.
3. Προώθηση Μητρικού Θηλασμού μέσω της Τράπεζας Γάλακτος του Νοσοκομείου, η οποία λειτουργεί 25 χρόνια στο Νοσοκομείο και την Ευθύνη λειτουργίας της έχει η Β’ ΜΕΝ. Υπεύθυνος Σ. Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Διευθυντής.
4. Εκπαίδευση ειδικευομένων παιδιάτρων.
5. Χορήγηση εξειδίκευσης Νεογνολογίας σε ειδικευμένους παιδιάτρους και εκπαίδευ­ση νεογνολόγων άλλων Νοσοκομείων στην αναπτυξιακή εκτίμηση από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια κ. Ε. Μπούζα.
6. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εβδομαδιαίως, κάθε Τρίτη, 12.00 – 13.00.
7. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων Μονάδων, Συνεδρίων, Ημερί­δων.
8. Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών.
9. Συμμετοχή σε πολυκεντρικά ερευνητικά πρωτόκολλα, κλινικά και ερευνητικά που εκτελούνται στη Β’ ΜΕΝ.
10. Σχέδιο προετοιμασίας των γονέων προ της εξόδου του νεογνού από τη Μονάδα (Discharge plane) από την επισκέπτρια υγείας της Β’ ΜΕΝ Παναγιώτου Χρυ­σού­λα με την καθοδήγηση της Υπευθύνου του Follow-up κ. Μ. Αναγνωστάκου.
11. Οργανωμένη Διαχρονική Παρακολούθηση με υπευθύνους τη Διευθύντρια της Β’ ΜΕΝ κ. Μ. Αναγνωστάκου και την Αναπληρώτρια Διευθύντρια κ. Ε. Μπούζα. Η διαχρονική παρακολούθηση των υψηλού κινδύνου νεογνών που νο­σηλεύτηκαν στη Β’ ΜΕΝ συνεχίζεται μέχρι την προσχολική ηλικία σε προκαθο­ρισμένα ραντε­βού.
12. Ειδικό πρόγραμμα πρώιμης διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: «Έρευνα κλινικής παρακολούθησης των νεογνών υψηλού κινδύνου στην προσχολική και σχολική ηλικία». Το ανωτέρω πρόγραμμα άρχισε το 2001 σε εθελοντικών βάση σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού (Ι.Υ.Π.). Από τη Β’ ΜΕΝ επιστημονικά υπεύ­θυνη είναι η κ. Μ. Αναγνωστάκου – και από το Ι.Υ.Π. η κ. Ι. Αντωνιάδου. Συνερ­γάτες που μετέχουν σ’ αυτό το πρόγραμμα είναι ιατροί της Β’ ΜΕΝ και συνεργά­τες του Ι.Υ.Π. Η απώτερη νευροαναπτυξιακή έκβαση των προώρων νεογνών προβληματίζει όλους που ασχολούνται με τη νο­ση­λεία αυτών των νεογνών διε­θνώς. Από το ανώτερο πρόγραμμα πρώιμα συμπε­ρά­σματα έχουν ανακοι­νωθεί και έχουν σχολιασθεί. Ενδεικτικά αναφέρο­νται:

1- Ανακοίνωση στο XIX European Congress of Perinatal Medicine – Athens – Greece 2004, δημοσιευμένη στο The Journal of Maternal fetal Neonatal medicine volume I Supplement 1.
2- Εκτεταμένη δημοσίευση του abstract από τι II Eastern Meduterranean Meeting on cerebral palsy and Developmental medicine Santorini, Greece 2004.
3- Δημοσίευση στο La pediatria Medica e. chirurgica (Med. Surg. Ped 2004, 26).
4- Ανακοίνωση δημοσιευμένη στο The Journal of Maternal – fetal Neo­na­tal medicine volume 19, Supplement 1, 2006.
5- Ανακοίνωση στο 5th European and Lebanese workshop on Neomato­logy 2006.
6- Εκτεταμένη δημοσίευση στο βιβλίο περιλήψεων από το Third world Congress of perinatal medicine in developing countries 2004.
7- Δημοσίευση στο Biology of the neonate 2005: 88: 331-347.
8- Δημοσίευση στην Παιδιατρική, τόμος 70: τεύχος 2, 2007.
9- Διάλεξη δημοσιευμένη από το XIX European Congress of perinatal medicine 397-400, 2004.
10- Διάλεξη δημοσιευμένη από το XX European Congress of perinatal medicine 359-362, 2006.

Το ανωτέρω πρόγραμμα έχει επιπλέον βραβευθεί με:
Α. Βραβείο κοινωνικής παιδιατρικής στο 44ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό συ­νέδριο, 2006.
Β. Βραβεία στο 2ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Νεογνολογίας, για τα 2 μέρη του ερευνητικού πρωτοκόλλου: α. Καλύτερης ανακοινωμένης ερευνητικής εργασίας, β. Καλύτερης ανηρτημένης ανακοίνωσης (po­ster).

Τέλος οι νοσηλεύτριες της Β’ ΜΕΝ, πέραν του νοσηλευτικού τους έργου, συμμε­τέ­χουν σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, σε κλινικές εργασίες του τμήματος και κύρια ευαισθητοποιούνται στην προσέγγιση των οικογενειών υψηλού κινδύνου καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού τους.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Α. Θέμα: Ανοιχτή μελέτη φάσης ΙΙΙβ για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της ανο­σογονικότητας του 10-δύναμου συζευγμένου εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου της GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals όταν συγχορηγείται με το εμβόλιο DTPa-HBV-IPV/Hib (Infanrix hexa) σε πρόωρα βρέφη ως κύρια ανοσοποίηση 3 δόσεων κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 μηνών της ζωής τους.

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 107737 (10PN-PD-DIT-015) και αριθμός έγκρισης από τον ΕΟΦ 4735916 – 16/12/06.
Κύριος ερευνητής: Μ. Αναγνωστάκου.
Συνερευνητές: Φ. Ανατολίτου, Ε. Αποστόλου.

Β. Θέμα: «Ο ρόλος της Ακτιβίνης Α στις νεογνικές λοιμώξεις».

Οι σκοποί της μελέτης:

1. Να ερευνήσουμε την έκφραση της ακτιβίνης-Α στον ορό πρόωρων νεογνών κατά τη διάρκεια των λοιμώξεων σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες.

2. Να μελετήσουμε in vitro αν η ενεργοποίηση μονοκυττάρων και λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος υγιών τελειόμηνων νεογνών υπό την επίδραση lipopolysac­charide (LPS) και phytohemagglutinin (PHA) αντίστοιχα, προκαλεί την απελευθέ­ρωση ακτιβίνης-Α.

3. Να ερευνήσουμε α) την επίδραση ανασυνδυασμένης ακτιβίνης-Α (r-ακτιβίνης-Α) στην απελευθέρωση φλεγμονωδών κυτοκινών και χημοκινών από μονοκύτταρα και λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος υγιών τελειόμηνων νεογνών in vitro και β) την επίδραση της προσθήκης r-ακτιβίνης-Α στην απελευθέρωση των προφλεγ­μονωδών κυτοκινών και χημοκινών από μονοκύτταρα ήδη ενεργοποιημένα με LPS και λεμφοκύτταρα ενεργοποιημένα με PHA.

Κύριος ερευνητής: Μ. Αναγνωστάκου.
Συνερευνητές: Σ. Φωτόπουλος, Μ. Ξάνθου, Φ. Ανατολίτου.

Γ. Θέμα: «Λιπιδαιμικό προφίλ και ενδοθηλιακή λειτουργία σε παιδιά ηλικίας 10 ετών, που είχαν γεννηθεί πρόωρα».

Κύριος ερευνητής: Μ. Αναγνωστάκου.
Συνερευνητές: Ν. Λειψού, Χ. Παπαμιχαήλ, Κ. Σταματελόπουλος, Ε. Τζανετάκου.

Η μελέτη συνεχίζεται: Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του ελέγχου, τα οποία ανα­κοινώθηκαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο Παιδιατρικής, Αύγουστος 2007, προκύπτει ότι:
1. Οι δείκτες για ενωρίς βλάβη του ενδοθηλίου δεν διέφεραν σημαντικά στα πρό­ωρα παιδιά συγκριτικά με τα controls.
2. Υπήρξαν διαφορές όσον αφορά τη συστολική πίεση που ήταν υψηλότερη στα πρό­ωρα, σε σύγκριση με τα controls, καθώς επίσης και τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης.
3. Από την επεξεργασία των δεδομένων του ερωτηματολογίου που αφορούσε διαι­τητικές συνήθειες φαίνεται πως η πρόσληψη λίπους ήταν υψηλότερη στα πρόω­ρα σε σύγκριση με τα controls.
4. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι ο αριθμός των μελετηθέντων δεν ήταν ο προ­βλε­πόμενος για την αξιολόγηση στατιστικών αποτελεσμάτων, γι’ αυτό και συνε­χίζεται η συλλογή υλικού.

Δα. Θέμα: «Έρευνα κλινικής παρακολούθησης των νεογνών υψηλού κινδύνου στην προσχολική ηλικία», βρίσκεται στη 2η φάση.

Κύριοι ερευνητές: Από τη Β΄ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών: Μ. Αναγνωστάκου. Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής – Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού: Ι. Αντωνιάδου
Συνερευνητές: Ε. Μπούζα- Νεογνολόγος, Α Πρασούλη – Αναπτυξιακή Παιδίατρος, Μ. Ευαγγελίου- Εργοθεραπεύτρια, Φ. Ανατολίτου- Νεογνολόγος.

Στην 1η φάση του πρωτοκόλλου, συμμετείχαν 44 παιδιά με βάρος γέννησης κάτω 1.500 gr που νοσηλεύθηκαν στη Β’ ΜΕΝ και παρακολουθούνταν στο πρόγραμμα δια­χρονικής παρακολούθησης. Στην ηλικία των 4 ετών εξετάσθηκαν με τις αναφερόμε­νες διαγνωστικές δοκιμασίες για την ανίχνευση ηπίων νευροαναπτυξιακών προβλημά­των. Τα αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί σε συνέδριο και έχουν δημοσιευθεί.
Στη 2η φάση του ερευνητικού πρωτοκόλλου συνεχίζεται η εκτίμηση με τις ίδιες δοκι­μασίες της 1ης φάσης προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός παιδιών, ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο αξιόπιστα. Έχει προστεθεί το ερωτηματολόγιο αισθητη­ρια­κής ολοκλήρωσης στα πλαίσια της εργοθεραπευτικής εκτίμησης.
Έως σήμερα έχουν εξεταστεί από την ομάδα των ερευνητών 91 παιδιά ηλικία 4 ετών.
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, τα παιδιά που παρουσίαζαν ήπια νευροαναπτυξιακά προβλήματα ακολουθούσαν οδηγίες των εξεταστών ή παραπέμπονταν για θεραπείες. Επανεξετάζονταν στην ηλικία των 5 ετών. Στο διάστημα αυτό επανεξετάστηκαν 26 παιδιά. Το πρωτόκολλο συνεχίζεται.

Δβ. Θέμα: «Έρευνα κλινικής παρακολούθησης των νεογνών υψηλού κινδύνου στη σχολική ηλικία», βρίσκεται στη φάση της εκτίμησης των παιδιών που γεννήθηκαν πρόωρα και είχαν ελεγχθεί στην προσχολική ηλικία, στην ηλικία των 8 ετών για την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών.
Κύριοι ερευνητές: Από τη Β΄ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών: Μ. Αναγνωστάκου. Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής – Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού: Ι. Αντωνιάδου
Συνερευνητές:, Ε. Μπούζα- Νεογνολόγος, Η. Νέλλας- Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, Α. Πρασούλη- Αναπτυξιακή Παιδίατρος, Φ. Ανατολίτου- Νεογνολόγος.
Έως σήμερα έχουν εξεταστεί από την ομάδα των εξεταστών 19 παιδιά .Δεν έχουν ακόμη εξαχθεί αποτελέσματα λόγω του μικρού αριθμού των παιδιών. Το πρωτόκολλο συνεχίζεται.

Ε. Θέμα: «Η Μαγνητική Τομογραφία στην τελειόμηνη ωριμότητα ως προγνωστικός παράγοντας της εξέλιξης του πρόωρου νεογνού» βρίσκεται στη φάση της συλλογής των Μαγνητικών Τομογραφιών.
Κύριος ερευνητής: Μ. Αναγνωστάκου
Συνερευνητές: Ε. Μπούζα, Β. Θεοδωρόπουλος, Φ. Ανα­τολίτου.
Θέμα Διδακτορικής Διατριβής Επιμελήτρια Β’ κ. Χ. Πετροπούλου
Στ. Θέμα: Παρακολούθηση λιπιδαιμικού profile των νεογνών της Διαχρονικής Παρα­κολού­θησης μέχρι την ηλικία των 3 ετών.
Κύριος ερευνητής: Μ. Αναγνωστάκου
Συνερευνητές: Όλοι οι γιατροί που μετέχουν στο Ιατρείο της Διαχρονικής Παρακο­λούθησης.